Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/03/20 Dostawa narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku

Deadlines:
Published : 22-01-2020 14:26:13
Placing offers : 07-02-2020 09:30:00
Offers opening : 07-02-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_03_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 68.92 2020-01-22 14:27:20 Proceeding
ZP_220_03_20_SIWZ_narz_LAPAROSKOP_wielor_ZBO.rtf rtf 10268.38 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_Zał. nr 1 do FO - Ośw. brak pdst. do wykl..rtf rtf 91.11 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_Zał. nr 1 do Formularz oferty.rtf rtf 155.39 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_ZaŁ. nr 3_Oświadczenie o wyrobach medycznych.rtf rtf 127.07 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_ Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 56.6 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_Formularz cen jednostkowych.xls xls 153 2020-01-22 14:27:21 Proceeding
ZP_220_03_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 121.18 2020-01-27 12:18:26 Public message
ZP_220_03_20_Zmiana terminów_ogł_o zm_ogłoszenia nr 1.docx docx 59.19 2020-01-28 08:46:12 Public message
ZP_220_03_20_Zmiana terminów_ogł_o zm_ogłoszenia nr 2.docx docx 59.18 2020-01-29 10:57:05 Public message
ZP_220_03_20_wyjaśnienia nr 2.docx docx 120.4 2020-02-03 12:06:25 Public message
ZP_220_03_20_Zmiana terminów_ogł_o zm_ogłoszenia nr 3.docx docx 59.13 2020-02-03 12:06:25 Public message
ZP_220_03_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 39.5 2020-02-07 11:05:26 Public message
ZP_220_03_20_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu postępowania.PDF PDF 890.43 2020-02-20 13:20:12 Public message

Announcements

2020-02-20 13:20 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_03_20_Zawiado [...].PDF

2020-02-07 11:05 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie złożonych ofert.

ZP_220_03_20_ZESTAWI [...].doc

2020-02-03 12:06 Przemysław Frączek Szanowni Państwo, w załączeniu Zamawiający przekazuje
ogłoszenie obejmujące zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz wyjaśnienia nr 2

ZP_220_03_20_wyjaśni [...].docx

ZP_220_03_20_Zmiana [...].docx

2020-01-29 10:57 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie obejmujące zmianę terminu składania i otwarcia ofert

ZP_220_03_20_Zmiana [...].docx

2020-01-28 08:46 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia obejmujące zmianę terminów składania i otwarcia ofert

ZP_220_03_20_Zmiana [...].docx

2020-01-27 12:18 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia nr 1.

ZP_220_03_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 984