Proceeding: TZPiZI.3813/07/D/19 Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego.

Deadlines:
Published : 02-01-2020 11:09:21
Placing offers : 20-01-2020 10:00:00
Offers opening : 20-01-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ dost. 4 ambul. asnit. typ C .2.pdf pdf 56680.07 2020-01-02 11:12:10 Proceeding
OGŁOSZENIE 2020-OJS001-000198-pl.pdf pdf 128.95 2020-01-02 11:12:36 Proceeding
SIWZ zał. 1 formularz oferty dostaw 4 ambulnse 2.docx docx 37.13 2020-01-02 11:12:48 Proceeding
SIWZ zał. 2opis przedm. zamów. dostawa 4 ambulansów 2.docx docx 85.87 2020-01-02 11:12:58 Proceeding
SIWZ zał. 3 jedz espd-request.zip zip 90.3 2020-01-02 11:13:07 Proceeding
SIWZ zał. 4 wykaz dostaw - dostawa 4 ambulansów 2.docx docx 18.29 2020-01-02 11:13:19 Proceeding
SIWZ zał. 5 Ośw. gr. kap. - dost. 4 ambul. 2.docx docx 20.45 2020-01-02 11:13:26 Proceeding
SIWZ zał. 6 Umowa dost. 4 amb. 2 po modyfik..pdf pdf 496 2020-01-10 13:28:25 Public message
SIWZ zał. 4 wy. dosta - dost. 4 amb. 2 po modyf.docx docx 18.51 2020-01-10 13:28:25 Public message
SIWZ zał. 1 for. of. dostaw 4 ambulnse 2 po mod..docx docx 37.54 2020-01-10 13:28:25 Public message
SIWZ dost. 4 ambul;. po modyf.KMBT_215_00693.pdf pdf 20041.89 2020-01-10 13:28:25 Public message
Odp. na pyt. KMBT_215_00692.pdf pdf 12768.08 2020-01-10 13:28:25 Public message
OGŁ. ZMIANY 2020-OJS009-016629-pl.pdf pdf 67.97 2020-01-14 09:29:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert zakup 4 ambu sanit. typ C.pdf pdf 748.42 2020-01-20 12:21:00 Public message
Wybór oferty zakup 4 ambulansów.pdf pdf 748.61 2020-01-24 08:44:20 Public message
OGŁ. O UDZIEL ZAM 2020-OJS032-074887-pl.pdf pdf 115.85 2020-02-14 10:12:54 Public message

Announcements

2020-02-14 10:12 Katarzyna Szewczyńska OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na dostawę 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego

OGŁ. O UDZIEL ZAM 20 [...].pdf

2020-01-24 08:44 Katarzyna Szewczyńska Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup 4 ambulansów sanitarnych na potrzeby ratownictwa medycznego.

Wybór oferty zakup 4 [...].pdf

2020-01-20 12:21 Katarzyna Szewczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-01-14 09:29 Katarzyna Szewczyńska Ogłoszenie o zmianach w zakresie okresu obowiązywania zamówienia, terminu składania ofert i warunków otwarcia ofert opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 009-016629

OGŁ. ZMIANY 2020-OJS [...].pdf

2020-01-10 13:28 Katarzyna Szewczyńska Komunikat 1.
Zamawiający przekazuje treść zapytani do SIWZ od Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz modyfikację załączników

SIWZ zał. 6 Umowa d [...].pdf

SIWZ zał. 4 wy. dos [...].docx

SIWZ zał. 1 for. of. [...].docx

SIWZ dost. 4 ambul;. [...].pdf

Odp. na pyt. KMBT_21 [...].pdf

2020-01-10 13:22 Katarzyna Szewczyńska Ogłoszenie zmian w zakresie okresu obowiązywania zamówienia, terminu składania ofert i warunków otwarcia ofert zostało w dniu dzisiejszym przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 819