Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33/2019 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

Deadlines:
Published : 24-12-2019 11:26:00
Placing offers : 24-12-2019 11:28:52
Offers opening : 27-01-2020 10:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Grzegorza Załogi w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20104 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843)  na:

"Zapewnienie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego obiektów szpitala poprzez wykonywanie m.in. czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia"

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
29 - JEDZ - zał nr 6 do SIWZ.zip zip 116.1 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - zestawienie powierzchni - zał 5 do SIWZ.pdf pdf 73.3 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - wykaz pracowników - zał 4 do SIWZ.pdf pdf 27.96 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - wzór umowy najmu - zał 3 do SIWZ.pdf pdf 124.82 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - wzór umowy usługi - zał 2 do SIWZ.pdf pdf 134.98 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - opis przedmiotu zamówienia - zał 1 do SIWZ.pdf pdf 217.3 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - SIWZ.pdf pdf 1485.3 2019-12-24 11:26:00 Proceeding
29 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.38 2019-12-24 11:26:00 Proceeding

Announcements

2019-12-24 11:28 Jacek Gorszanów Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędna nazwa postepowania

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 538