Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 42/PN/2019 Na zakup i dostawę urządzenia tomograficznego z funkcją panoramy dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 20-12-2019 15:47:27
Placing offers : 30-12-2019 11:00:00
Offers opening : 30-12-2019 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 7376.75 2019-12-20 15:53:30 Proceeding
ogloszenie 638269-N-2019.pdf pdf 3584.76 2019-12-20 15:53:42 Proceeding
1-zał.-oferta-1 (1).docx docx 45.39 2019-12-20 15:53:55 Proceeding
2a-Załącznik-nr2a-do-SIWZ-oświadczenie-wykluczenie-.docx docx 36.07 2019-12-20 15:53:55 Proceeding
2b-Załącznik-nr2b-do-SIWZ-grupa-kapitałowa.docx docx 36.36 2019-12-20 15:53:55 Proceeding
2-Załącznik-nr-2-do-SIWZ-oświadczenie-spełnianie-warunków.docx docx 37.37 2019-12-20 15:53:55 Proceeding
zalacznik nr3 projekt umowy.pdf pdf 2354.66 2019-12-20 15:54:08 Proceeding
Załącznik nr 4-asortymentowo-cenowy.odt odt 41.81 2019-12-20 15:54:14 Proceeding
modyfikacja.pdf pdf 283.67 2019-12-27 09:58:17 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 269.38 2019-12-30 14:06:33 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 325.34 2020-01-08 12:39:58 Public message

Announcements

2020-01-08 12:39 Marzena Wacławik wybór najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-12-30 14:06 Marzena Wacławik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-27 09:58 Marzena Wacławik modyfikacja załącznika nr4 opis przedmiotu zamówienia

modyfikacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896