Proceeding: RRS.271.1.20.2019.AK Zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno

Deadlines:
Published : 18-12-2019 10:20:00
Placing offers: 20-12-2019 12:00:00
Opening offers : 20-12-2019 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

 

 

RRS.271.1.20.2019.AK                                                                 Debrzno, 2019-12-18

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                 

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Debrzno

reprezentowana przez

Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup, magazynowanie i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej i krawężników drogowych dla Gminy Debrzno.

2.   Wykonawca dostarczy następujące materiały betonowe:

1)      Kostka brukowa betonowa fazowana typu cegiełka, o wymiarach 10x20 cm, kolor szary, grubość 8 cm, ilość 2700 m2,

2)      Krawężnik betonowy prosty, szary o wym. 15x30x100 cm – 1400 szt.

wraz z magazynowaniem maksymalnie do 30.09.2020 r.  załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3.Dostarczona kostka brukowa musi spełniać następujące normy:  zgodnie z PN-EN 1338:2005 lub równoważna i PN-EN 1338:2005/AC:2007 lub równoważna, krawężniki– zgodnie z PN-EN 1340:2004 lub równoważna i PN-EN 1340:2004/AC:2007 lub równoważna oraz powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów na etapie realizacji umowy.

 

4.      Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

5.        Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonym od czasu złożenia zamówienia przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia.

6.     Realizacja dostaw następować będzie partiami na podstawie zapotrzebowania  określającego:

 

- ilość kostki brukowej lub wyrobów betonowych;

 

- miejsce dostawy i rozładunku kostki brukowej lub pozostałych wyrobów betonowych (Zamawiający każdorazowo będzie wskazywać konkretne miejsce dostawy na obszarze Miasta Debrzna lub Gminy Debrzno)

 

-sposób rozładunku kostki brukowej lub pozostałych wyrobów betonowych - punktowo (we wskazanym miejscu).

7.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na daną partię towaru licząc od daty jej odbioru.

 

 

3.        Terminy realizacji zamówienia:

1.      Zamawiający ustala termin rozpoczęcia dostaw na dzień pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy. Sukcesywne dostawy odbywać się będą w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2.      Termin zakończenia dostaw ustala się na dzień ostatniej dostawy wyczerpującej zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia lub do 30.09.2020 r.

 

4.        Płatności za zamówienie:

 Zamawiający przewiduje płatność jednorazową, płatną po otrzymaniu faktury w terminie do 31.12.2019 r.  

 

5.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)      Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 

6.      Kody CPV zamówienia:

CPV: 44114200-4  Produkty betonowe

 

 

 

7.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

- w sprawach merytorycznych: Maciej Burglin, tel. 598335351 w.39,                                                    e-mail: m.burglin@debrzno.pl

- w sprawach proceduralnych: Anna Król, tel. 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl

 

 

8.      Kryteria oceny ofert:

a)      Cena – 100 %

b)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty.

 

9.      WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY:

a)      Oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu na platformie Open Nexus

 

10.  Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)        CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C – liczba punktów za cenę oferty brutto

C min – najniższa cena ofertowa brutto

C bad – cena oferty badanej brutto

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 7 dni.

 

11.  Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 20.12.2019r. do godz. 12.00.

 

12.  KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

 

 

1.      Zgodnie z itp. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.      Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351 wew. 51.

4.      Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.      Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.      Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 wzór umowy.doc doc 144 2019-12-18 10:20:00 Proceeding
2019_dostawakostkiIII_zapytanie.pdf pdf 1509.26 2019-12-18 10:20:06 Proceeding
2019_dostawakostki_wybór_oferty.pdf pdf 578.15 2019-12-27 08:57:58 Public message

Announcements

2019-12-27 08:57 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019_dostawakostki_w [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1) Kostka brukowa betonowa fazowana typu cegiełka, o wymiarach 10x20 cm, kolor szary, grubość 8 cm Należy wycenić 1 m2, zamówienie dotyczy 2700m2 1 m^2 - (0)
2 2) Krawężnik betonowy prosty, szary o wym. 15x30x100 cm Należy wycenić 1 sztukę, zamówienie dotyczy 1400 szt. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
3 c) Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. - proszę potwierdzić (0)
4 a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 367