Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-7125/19/371/Z Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, wzorcowania i napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 24-12-2019 09:06:45
Placing offers : 27-01-2020 10:00:00
Offers opening : 27-01-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 7125in.pdf pdf 1042.56 2019-12-24 09:06:45 Proceeding
zał do edyt.docx docx 15.66 2019-12-24 09:06:45 Proceeding
oferta zad1.docx docx 23.24 2019-12-24 09:06:45 Proceeding
oferta zad2.docx docx 21.7 2019-12-24 09:06:45 Proceeding
2019-OJS248-614593-pl.pdf pdf 133.79 2019-12-24 09:06:45 Proceeding
pytodp7125.pdf pdf 81.52 2020-01-10 14:49:43 Public message
info otw7125.pdf pdf 59.69 2020-01-27 11:03:05 Public message
wyb7125str.pdf pdf 53.75 2020-01-29 15:28:06 Public message
wybint.pdf pdf 57.61 2020-02-10 15:29:30 Public message
2020-OJS040-095140-pl.pdf pdf 129.24 2020-02-26 09:12:27 Public message

Announcements

2020-02-26 09:12 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS040-095140-p [...].pdf

2020-02-10 15:29 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w zadaniu nr 1 informuje

wybint.pdf

2020-01-29 15:28 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w zadaniu nr 2 informuje

wyb7125str.pdf

2020-01-27 11:03 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje

info otw7125.pdf

2020-01-10 14:49 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach

pytodp7125.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 820