Proceeding: DOA.200.28/2019 Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części.

Deadlines:
Posted : 11-12-2019 10:01:00
Placing offers: 30-12-2019 12:00:00
Opening offers : 30-12-2019 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 34.88 2019-12-11 10:02:30 Proceeding
277_SIWZ_Konserwacje budowlane POK 2 i 4.pdf pdf 10272.48 2019-12-11 10:02:30 Proceeding
277_ogłoszenie.pdf pdf 122.3 2019-12-11 10:02:29 Proceeding
277_IPU_Konserwacje budowlane POK 2 i 4.pdf pdf 11756.46 2019-12-11 10:02:29 Proceeding
277_formularze.doc doc 114 2019-12-11 10:02:29 Proceeding
277_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 125.19 2020-03-16 11:05:14 Public message
277_Wszyscy_wyniki.pdf pdf 52.57 2020-02-06 14:26:52 Public message
277_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 403.94 2019-12-31 09:47:08 Public message
Wykaz nieruchomości KOM.pdf pdf 295.51 2019-12-19 14:50:07 Public message
wykaz nieruchomości WM.pdf pdf 278.14 2019-12-19 14:50:07 Public message

Announcements

2020-03-16 11:05 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

277_ogłoszenie o udz [...].pdf

2020-02-06 14:26 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu wyniki postępowania.

277_Wszyscy_wyniki.p [...].pdf

2019-12-31 09:47 Magdalena Swornowska-Sajniak W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

277_Informacja z otw [...].pdf

2019-12-19 14:50 Magdalena Swornowska-Sajniak Zamawiający zamieszcza załącznik nr 8 do SIWZ (wykaz nieruchomości)

Wykaz nieruchomości [...].pdf

wykaz nieruchomości [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 716