Proceeding: Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach.

Paulina Nawocka
Urząd Miasta Żory Department: "Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”"
Deadlines:
Posted : 06-12-2019 12:50:03
Placing offers: 15-01-2020 09:00:00
Opening offers : 15-01-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 15 do SIWZ - Klauzula informacyjna - RODO.doc doc 48 2019-12-13 10:19:44 Proceeding
Załącznik nr 14 do SIWZ - espd-request (JEDZ).xml xml 136.14 2019-12-13 10:19:42 Proceeding
Załączniki nr 3-13 do SIWZ - zest. artyk. spoż. dla cz. 1-11.zip zip 114.3 2019-12-13 10:19:39 Proceeding
Załacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy dla cz. 1-11.doc doc 69.5 2019-12-13 10:19:36 Proceeding
Załącznik nr 5 do formularza oferty - wycena ofertowa dla cz. 1-11.zip zip 119.19 2019-12-13 10:19:32 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty wraz z załącznikiem.docx docx 38.87 2019-12-13 10:19:29 Proceeding
SIWZ.doc doc 168 2019-12-13 10:19:26 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 312.1 2019-12-13 10:19:23 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i 8.doc doc 75 2020-02-12 09:55:00 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - Dostawa artykułów spożywczych....doc doc 39 2020-01-15 10:31:28 Public message
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 19.47 2020-01-15 10:31:28 Public message

Announcements

2020-02-12 09:55 Paulina Nawocka Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i 8

Informacja o wyborze [...].doc

2020-01-15 10:31 Paulina Nawocka Informacje z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].doc

Informacja o przynal [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 557

Send a message to buyer