Proceeding: POIŚ/ZP/5/2019 Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, na środek wspomagający uprawę roślin i/lub nawóz organiczno – mineralny

Deadlines:
Published : 04-12-2019 15:38:00
Placing offers : 10-01-2020 12:45:00
Offers opening : 10-01-2020 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki do SIWZ.zip zip 8383.83 2019-12-09 11:25:22 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji.pdf pdf 121.63 2019-12-04 15:51:32 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji.pdf pdf 108.39 2019-12-04 15:51:38 Proceeding
2019-OJS237-581017-pl.pdf pdf 164.72 2019-12-09 11:15:33 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 24820.98 2019-12-09 11:16:46 Proceeding
info.pdf pdf 376.02 2020-01-10 15:08:23 Public message
WYBOR internet.pdf pdf 203.29 2020-01-29 13:19:57 Public message

Announcements

2020-01-29 13:19 Tomasz Maszke ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Envirotech sp. z o.o. , ul. Jana Kochanowskiego 7,60-845 Poznań

WYBOR internet.pdf

2020-01-10 15:08 Tomasz Maszke INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 2020-01-10 o godz. 13.00 odbyło się otwarcie ofert w sprawie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn:
Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, w nawóz organiczno-mineralny

info.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1354