Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZZ/10/2019 Przetarg nieograniczony - „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części” – NZP/TZZ/10/2019

Deadlines:
Published : 22-11-2019 11:21:00
Placing offers : 07-01-2020 09:00:00
Offers opening : 07-01-2020 09:15:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 300.58 2019-11-22 11:21:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 4149.97 2019-11-22 11:21:00 Proceeding
zalaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 61.29 2019-11-22 11:21:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 85.17 2019-11-22 11:21:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.21 2020-01-08 08:54:11 Public message
Zawiadomenie o odrzuceniu oferty.pdf pdf 169.05 2020-02-03 11:52:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 181.63 2020-02-04 12:41:52 Public message
2020-OJS029-067833-pl.pdf pdf 259.15 2020-02-11 10:48:46 Public message

Announcements

2020-02-11 10:48 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11.02.2020r. (wykonanie obowiązku informacyjnego- zamówienie nie zostało udzielone)

2020-OJS029-067833-p [...].pdf

2020-02-04 12:41 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1-8 zamówienia

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-02-03 11:52 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomenie o odrzu [...].pdf

2020-01-08 08:54 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1646