Proceeding: 36/PN/2019 Dostawa,montaż i uruchomienie systemu do pobierania i przechowywania kluczy dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 15-11-2019 12:36:00
Placing offers : 25-11-2019 12:00:00
Offers opening : 25-11-2019 12:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie 623199-N-2019.pdf pdf 3674.7 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
SIWZ (36).pdf pdf 7123.78 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
zal nr3 projekt umowy.pdf pdf 2906.32 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
zał nr4-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i formularz asortymentowo-cenowy.odt odt 15.44 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ. - formularz oferty.doc doc 64 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie spełnianie warunków.doc doc 37 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr2a do SIWZ - oświadczenie wykluczenie.doc doc 36.5 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr2b do SIWZ - grupa kapitałowa.doc doc 37 2019-11-15 12:36:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 270.68 2019-11-25 14:06:45 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 322.68 2019-12-04 09:51:44 Public message

Announcements

2019-12-04 09:51 Marzena Wacławik wybór najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-11-25 14:06 Marzena Wacławik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552