Proceeding: NZ.270.1.8.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020

Deadlines:
Posted : 08-11-2019 10:53:00
Placing offers: 12-12-2019 10:00:00
Opening offers : 12-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 9 Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.zip zip 535.06 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.zip zip 535.5 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 7 Wykaz wykonanych usług.zip zip 539.74 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 6.2 wzór umowy dla Pakietu 09.zip zip 1714.61 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 6.1 wzór umowy dla Pakietów od 01 do 08 oraz od 10 do 15.zip zip 2539.51 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 5 oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 -8 PZP.zip zip 557.17 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.zip zip 551.52 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 3 niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.zip zip 550.06 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 2 wzór standardowego formularza JEDZ.zip zip 849.01 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 1C opis technologii wykonawstwa i procedura odbioru prac leśnych.pdf pdf 809.53 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 1B - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 10879.1 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 1A - kosztorys ofertowy.zip zip 11415.74 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 1 formularz oferty.zip zip 499.16 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
SIWZ NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 996.01 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 534.19 2019-11-08 10:53:00 Proceeding
II Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 259.67 2020-01-20 10:39:42 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 337.3 2020-01-13 13:33:29 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 275.03 2019-12-30 14:23:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert NZ.270.1.8.2019 - korekta.pdf pdf 3631.22 2019-12-13 08:52:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 3675.05 2019-12-12 14:37:35 Public message
Informacja z zebrania wykonawców NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 3558.21 2019-11-20 13:06:43 Public message
Ogłoszenie o zwołaniu spotkania dotyczącgo postępowania NZ.270.1.8.2019.pdf pdf 471.15 2019-11-13 10:23:05 Public message

Announcements

2020-01-20 10:39 Maciej Wodka W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020, Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 15.

II Ogłoszenie o wybo [...].pdf

2020-01-13 13:33 Maciej Wodka W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020, Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla pakietów 1-3, 5-7, 9-14.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-12-30 14:23 Maciej Wodka Na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający, w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 oraz art. 93 ust 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), był zobowiązany unieważnić części nr 04 i 08 niniejszego postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-12-13 08:52 Maciej Wodka W związku z omyłkami w tabelarycznym zestawieniu złożonych ofert (wiersze dotyczące ofert nr 5 oraz 8) Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowaną informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-12 14:37 Maciej Wodka Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje w załączeniu informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-20 13:06 Maciej Wodka Nadleśnictwo Krasiczyn informuje, iż w dniu 19.11.2019r. odbyło się spotkanie Wykonawców z Zamawiającym w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedstawiamy w załączeniu informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania wraz z odpowiedziami.

Informacja z zebrani [...].pdf

2019-11-13 10:23 Maciej Wodka Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Nadleśnictwo Krasiczyn informuje o zwołaniu zebrania wszystkich Wykonawców zainteresowanych składaniem ofert w niniejszym postępowaniu w dniu 19.11.2019r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Krasiczyn w Sali edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa. Celem zebrania będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o zwołani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1857