Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-1/2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju w 2020r.

Awatar Pracownika
Józef Bębenek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Department: Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju
Deadlines:
Published : 31-10-2019 09:14:00
Placing offers : 28-11-2019 10:00:00
Offers opening : 28-11-2019 10:10:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 4 Formularz cenowy 2020r..pdf pdf 624.99 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik 1 Wykaz leśnictw wraz z zakresem robót w 2020r..pdf pdf 81.81 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
załącznik nr 2 wykaz masy drewna do pozyskania wraz z odległościami zrywkowymi w 2020r..pdf pdf 2416.6 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oferta na 2020r..pdf pdf 873.79 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 2020r..pdf pdf 829.52 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia 2020r..pdf pdf 671.76 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Niewiążący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 2020r..pdf pdf 448.48 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 3659.95 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - wzór umowy 2020r..pdf pdf 966.67 2019-10-31 09:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - JEDZ.xml xml 129.78 2019-11-06 12:38:36 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1006