Proceeding: PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE ORAZ SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA PRZEZNACZONEGO DO PRACOWNI OBRÓBKI MECHANICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 25-10-2019 09:48:00
Placing offers: 26-11-2019 08:27:57
Opening offers : 27-11-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.docx docx 509.94 2019-10-25 09:48:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zalączniki.docx docx 523.23 2019-10-25 09:48:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2660.19 2019-10-25 09:48:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 114.46 2019-10-25 09:48:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Tresc_informacji.pdf pdf 50.26 2019-11-20 13:31:35 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-11-26 08:27 Zamówienia Publiczne Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Uzasadnienie zawarte zostało w piśmie z dnia 20.11.2019 r.
2019-11-20 13:33 Zamówienia Publiczne Treść informacji o unieważnieniu postępowania.

Tresc_informacji.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 280

Send a message