logo
Adam
Sobolewski
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Zakup urządzenia rozruchowego BETA 12V 1498/12 (ID 266875)

Starting date: 18-10-2019 15:20:00

To the end: finished

Current offer value is: 1 289.04 PLN
What is the minimum increment? 10.00 PLN
What is the maximum increment? 0.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 1 300.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień narzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przywykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w innysposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki iinne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, aWykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożonąofertę.4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musizawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nieponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztówdostawy.5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w ceniebrutto.6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przezokres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od datyrealizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowowystawionej faktury.8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług irobót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiałysą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające zprzepisów prawa.9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstokuzwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą,zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWPw Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdegozadania.12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzanepostępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nieprzysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się orazakceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczneze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowyregulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania,a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nieskładać oferty! Termin dostawy:3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM

Estimated gross price/unit
1 Zakup urządzenia rozruchowego BETA 12V 1498/12 Zakup urządzenia rozruchowego BETA 12V 1498/12 o prądzie rozruchu 2200A. 1 pc. 1300.00 PLN ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |