Proceeding: Ocena stanu technicznego kotłowni na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 13:31:00
Placing offers: 25-10-2019 11:45:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Ocena stanu technicznego kotłowni na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - kotłownia-1.odt.pdf pdf 217.2 2019-10-11 13:31:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 610