Proceeding: Postępowanie Nr TZPiZI.3813/05/D/19 - dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego.

Deadlines:
Published : 11-10-2019 10:34:00
Placing offers : 25-10-2019 10:00:00
Offers opening : 25-10-2019 10:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - Dostawa 4 ambulansów i zał. 1-2 i 4-7.pdf pdf 55999.78 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
SIWZ zał. 1 formularz oferty dostaw 4 ambulnse.docx docx 35.95 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
SIWZ zał. 2opis przedm. zamów. dostawa 4 ambulansów.docx docx 85.86 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
SIWZ zał. 3 JEDZ espd-request.zip zip 80.96 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
SIWZ zał. 4 wykaz dostaw - dostawa 4 ambulansów.docx docx 18.23 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
SIWZ zał. 5 Ośw. grupa kapitałowa- dostawa 4 ambulansów.docx docx 19.39 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
OGŁOSZENIE 2019-OJS197-477814-pl-ts.pdf pdf 148.38 2019-10-11 10:34:00 Proceeding
Odp. na pyt. dostawa 4 ambulansów typ C.pdf pdf 890.84 2019-10-17 13:55:04 Public message
SIWZ zał. 5 Ośw. gr. kap. - dost. 4 amb. po mody.docx docx 19.92 2019-10-18 13:39:23 Public message
SIWZ zał. 1 formularz oferty dos. 4 amb. po mody.docx docx 36.22 2019-10-18 13:39:12 Public message
SIWZ i załączniki 2, 5 i 6 po modyfikacji.pdf pdf 30695.68 2019-10-18 13:39:06 Public message
odpowiedzi na pyt 2 dost. 4 ambu. typ C.pdf pdf 9912.54 2019-10-18 13:38:52 Public message
Unieważnienie dostawa 4 ambulansów.pdf pdf 686.42 2019-10-25 11:46:15 Public message
2019-OJS211-515702-pl-ts.pdf pdf 148.56 2019-10-31 13:38:14 Public message

Announcements

2019-10-31 13:38 Katarzyna Szewczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

2019-OJS211-515702-p [...].pdf

2019-10-25 11:47 Katarzyna Szewczyńska Informacja o unieważnieni postępowania

Unieważnienie dostaw [...].pdf

2019-10-18 13:40 Katarzyna Szewczyńska Informacja nr 2 - następne pytania od Wykonawców z odpowiedziami wraz z modyfikacją SIWZ i zał. 1, 5 i 6 do SIWZ,

SIWZ zał. 5 Ośw. gr. [...].docx

SIWZ zał. 1 formular [...].docx

SIWZ i załączniki 2, [...].pdf

odpowiedzi na pyt 2 [...].pdf

2019-10-17 13:55 Katarzyna Szewczyńska Przekazujemy pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami

Odp. na pyt. dostawa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658