Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, w szczególności pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym

Deadlines:
Published : 04-10-2019 09:55:00
Placing offers : 07-11-2019 10:00:00
Offers opening : 07-11-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dokumenty dotyczące zamówienia (Projektu) stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji dostępne są pod linkiem http://zampub.swietochlowice.pl/bip/20191002zampub.zip


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 163.57 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
specyfikacja.doc doc 689.5 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
zalacznik nr 4 - JEDZ.pdf pdf 89.06 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 348.16 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc doc 367.5 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 5- oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej.doc doc 331 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług.doc doc 315 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 7 - wykaz osób.doc doc 313 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 8 - wzór umowy.docx docx 330.24 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 9 - klauzula informacyjna.docx docx 304.42 2019-10-04 09:55:00 Proceeding
espd-request.xml xml 148.81 2019-10-16 10:07:31 Proceeding
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 453.62 2019-11-07 14:46:35 Public message

Announcements

2019-11-07 14:47 Michał Palusiński zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1542