Proceeding: PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWKIUK SPÓŁKA Z O.O. W ŚWIEBODZINIE W LATACH 2019-2021

Deadlines:
Published : 04-10-2019 09:04:00
Placing offers: 11-10-2019 11:45:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest założenie książek obiektów oraz wykonywanie rocznych i pięcioletnich przeglądów (kontroli) obiektów budowlanych, należących do Zamawiającego w zakresie „ogólnobudowlanym”, w latach 2019-2021,            wynikających z obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) polegających na:

 -  corocznym badaniu elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

- corocznym sprawdzeniu stanu konstrukcji, 

- corocznym badaniu stanu elewacji, 

- corocznym wykonaniu przeglądu budowlanego pomieszczeń obiektów, 

- okresowej co najmniej raz na 5 lat, kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, estetyki obiektu oraz  jego otoczenia i przydatności do użytkowania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na  przegląd budynków i budowli ZWKiUK Spółka z o.o. w Świebodzinie w latach 2019-2021” w sekretariacie – pokój nr 109 w siedzibie Spółki do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.odt.pdf pdf 282.98 2019-10-04 09:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 1161