Proceeding: Przetarg nieograniczony. Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 30-09-2019 09:55:00
Placing offers: 31-10-2019 11:00:00
Opening offers : 31-10-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 295.5 2019-09-30 09:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 168.8 2019-09-30 09:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
załączniki.doc doc 183 2019-09-30 09:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
siwz komp. części.pdf pdf 1455.31 2019-09-30 09:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
WYNIKI.pdf pdf 69.12 2019-11-29 14:36:38 Zamówienia Publiczne Public message
wyniki_unieważnienie_cz.3.pdf pdf 505.57 2019-11-08 14:39:05 Zamówienia Publiczne Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 645.7 2019-10-31 14:48:30 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia.pdf pdf 45.12 2019-10-10 14:37:44 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-11-29 14:36 Zamówienia Publiczne Wyniki część nr 1 i część nr 2

WYNIKI.pdf

2019-11-08 14:39 Zamówienia Publiczne Wyniki część nr 3 - unieważnienie

wyniki_unieważnienie [...].pdf

2019-10-31 14:48 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-10 14:37 Zamówienia Publiczne Treść odpowiedzi z dnia 10.10.2019r.

wyjaśnienia.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 581

Send a message