Proceeding: Dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Policji; WZP-5598/19/280/T

Deadlines:
Published : 27-09-2019 12:11:00
Placing offers: 29-10-2019 14:00:00
Opening offers : 29-10-2019 14:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.27 2019-09-27 12:11:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 680.18 2019-09-27 12:11:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 219 2019-09-27 12:11:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 3173.91 2019-10-21 14:14:41 Public message
Załącznik do edycji - Wzór-Załącznik do informacji z otwarcia ofert.doc doc 99.5 2019-10-29 15:15:14 Public message
info5598.pdf pdf 182.05 2019-10-29 15:29:42 Public message
WZP-6723 5598 19.pdf pdf 936.05 2019-11-20 15:00:41 Public message
2019-OJS243-596951-pl[1].pdf pdf 129.17 2019-12-17 10:19:40 Public message

Announcements

2019-12-17 10:19 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS243-596951-p [...].pdf

2019-11-20 15:01 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej

WZP-6723 5598 19.pdf

2019-10-29 15:30 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem

Załącznik do edycji [...].doc

info5598.pdf

2019-10-21 14:14 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi do SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 491