Proceeding: Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie

Mariusz Gralak
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie
Deadlines:
Posted : 11-09-2019 09:04:00
Placing offers: 14-10-2019 14:30:00
Opening offers : 14-10-2019 14:40:00

Requirements and specifications

Zamawiający – OSP Krzywin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż kwoty,określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na „Zakupfabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie”

Announcements

2019-09-17 08:24 Mariusz Gralak Notatka z szacowania wartości zamówienia

notatka szacowanie.p [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 143

Send a message