Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP-2380-56/2019 Dostawa urządzeń sieciowych w postaci: światłowodowych przełączników sieciowych, przełączników sieciowych oraz urządzeń transmisji danych GSM/LTE.

Agata Cieślewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-09-2019 13:47:00
Placing offers : 23-10-2019 11:00:00
Offers opening : 23-10-2019 11:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2019-09-06 13:48 Agata Cieślewicz Dokumentacja do przedmiotowego postępowania (Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeci/1366,Tabela.html
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 808