Proceeding: Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Debrznie

Deadlines:
Published : 04-09-2019 11:40:00
Placing offers: 10-09-2019 09:00:00
Opening offers : 10-09-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Debrzno ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 


Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Debrznie

3.    Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału dla potrzeb jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Debrznie w poniższych ilościach:

1.     świetlica w Boboszewie – 3t miał

2.     świetlica w Myśligoszczy – 12t miał

3.     świetlica w Słupii – 14t miał

4.      świetlica w Stanisławce – 6t miał

5.      świetlica w Starym Gronowie - 8t miał

6.      świetlica w Strzeczonie – 10t miał

7.     świetlica w Cierzniach – 3t orzech

8.     świetlica w Rozworach – 3t orzech

9.     świetlica w Buce – 3t orzech

10. świetlica w Drozdowie – 3t orzech

11. świetlica w Nowym Gronowie – 7t ekogroszek

12. świetlica w Uniechowie – 10t ekogroszek

13. Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie – 25t orzech, 25t miał

14. Szkoła Podstawowa w Uniechowie – 20t groszek

15. Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy – 20t groszek

16. Szkoła Podstawowa w Debrznie w – 2t groszek

17. OSP–   7 t pellet, 1 t miał, 1 tbrykiet drzewny.

PODSUMOWANIE: Rodzaj Ilość [t] MIAŁ 79 ORZECH 37 EKOGROSZEK 17 GROSZEK 42  PELLET 7 BRYKIET DRZEWNY 1.

Wymagana kaloryczność opału: Miał – minimalna wartość opałowa25 000kJ/kg, Groszek - minimalna wartość opałowa21 000kJ/kg, Orzech - minimalna wartość opałowa25 000kJ/kg, Ekogroszek - minimalna wartość opałowa28 000kJ/kg,  Pellet- minimalna wartość opałowa 18 000kJ/kg,Brykiet drzewny kominkowy - minimalna wartość opałowa 18 000kJ/kg.      Pellet musi być dostarczony w workach od 15-25 kg. Brykietdrzewny w opakowaniach 10-20 kg.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania badań próbek dostarczonego opału przez niezależne laboratorium w zakresie zgodności jego parametrów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego i zaoferowanymi przez Wykonawcę.W przypadku negatywnego wyniku badań, wszelkie koszty badań oraz koszty wymiany opału na właściwy – leżą po stronie Wykonawcy.W przypadku gdy wynik laboratoryjnych próbek dostarczonego opału, wykaże niezgodność z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz z parametrami podanymi w ofercie Wykonawcy, wówczas będzie to stanowiło podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy oraz obarczenie go karami umownymi 

3.2 W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto za 1 tonę opału w poszczególnych kategoriach.

3.3 Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie wykonując przedmiot umowy w szczególności związane z transportem, rozładunkiem,rozmieszczeniem, montażem (jeżeli dotyczy), przeszkoleniem z obsługi (jeżeli dotyczy), uprzątnięciem, wywozem oraz utylizacją wszelkich odpadów i opakowań związanych realizacją przedmiotu umowy, należne podatki zgodnie z obowiązującym prawem oraz inne niezbędne koszty i opłaty pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z właściwą realizacją umowy. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie okoliczności mające wpływ na ewentualny wzrost wartości przedmiotu umowy.

3.4 Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

3.6 Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia: 30.04.2020 r.

3.7 Ilość i termin dostawy do poszczególnych lokalizacji będzie ustalana indywidualnie z zarządcami obiektu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem;

4.     Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:  Anna Król, tel. 598335351 w.23, projekty@debrzno.pl

5.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)     Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

6.     Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA: 100%

C = [C min / C bad]x 100gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min- najniższa cena ofertowa brutto

C bad- cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

7.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 10.09.2019 r. do godz. 9.00

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.     KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO 

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej„RODO”  informuję, że:

2.     Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2,77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.     Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel. 59 83 35 351 wew. 51.

4.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  Przetwarzanie danych osobowych wynika co do zasady z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest wówczas obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być wprawdzie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa-wzór.doc doc 100 2019-09-04 11:41:45 Proceeding
2019_OPAŁ_ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf pdf 1597.91 2019-09-04 11:42:37 Proceeding
2019_opał_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 590.65 2019-09-10 14:12:25 Public message

Announcements

2019-09-10 14:12 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_opał_zawiadomie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Miał Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 79 metric ton - (0)
2 Orzech Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 37 metric ton - (0)
3 Ekogroszek Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 17 metric ton - (0)
4 Groszek Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 42 metric ton - (0)
5 Pellet Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 7 metric ton - (0)
6 Brykiet drzewny Proszę podać cenę za 1 tonę opału oraz określić stawkę podatku VAT. Całkowita wartość zostanie wyliczona automatycznie 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Proszę potwierdzić (0)
3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 567