Proceeding: ZAKUP 4 AMBULANSÓW SANITARNYCH TYPU C

Deadlines:
Published : 02-09-2019 10:04:00
Placing offers : 04-10-2019 10:00:00
Offers opening : 04-10-2019 10:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ zał. 1 formularz oferty 4 ambulnse.docx docx 35.48 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
SIWZ zał. 2opis przedmiotu zamówienia 4 ambulanse.docx docx 85.46 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
SIWZ zał. 3 JEDZ.zip zip 80.96 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
SIWZ zał. 4 wykaz dostaw.docx docx 19.48 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
SIWZ zakup 4 ambulansów.pdf pdf 54414.15 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
SIWZ zał. 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 19.3 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS168-410420-pl.pdf pdf 122.13 2019-09-02 10:04:00 Proceeding
Zał nr 6 Umowa po modyfikacji.pdf pdf 5734.03 2019-09-25 12:09:52 Public message
SIWZ zał. 1 formularz oferty - po modyfikacji.docx docx 35.76 2019-09-25 12:09:36 Public message
SIWZ po modyfikacji.pdf pdf 19650.06 2019-09-25 12:09:28 Public message
Pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami.pdf pdf 11476.27 2019-09-25 12:08:48 Public message
unieważnienie na 4 ambulanse0001.pdf pdf 837.37 2019-10-04 11:31:04 Public message
2019-OJS196-475789-pl.pdf pdf 97.11 2019-10-10 14:01:59 Public message

Announcements

2019-10-10 14:03 Katarzyna Szewczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

2019-OJS196-475789-p [...].pdf

2019-10-04 11:32 Katarzyna Szewczyńska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie na 4 a [...].pdf

2019-09-25 12:10 Katarzyna Szewczyńska Zamawiający przekazuje treść pytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz załącza modyfikację SIWZ, Zał. nr 1 do SIWZ Formularz oferty oraz zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy.

Zał nr 6 Umowa po mo [...].pdf

SIWZ zał. 1 formular [...].docx

SIWZ po modyfikacji. [...].pdf

Pytania od Wykonawc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873