Proceeding: Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu

Deadlines:
Posted : 21-08-2019 14:41:00
Placing offers: 02-09-2019 10:45:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

UWAGA! DODANO ZAŁĄCZNIK Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA.


Przedmiotem zamówienia jest: 

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu. 

 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 3. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (od 05.09.2019 r. do 04.09.2020 r.).  

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta ubezpieczenia mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o.w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 02.09.2019 r. do godz. 10:45. 

 Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca winien złożyć:·         

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.  

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5.ods.pdf pdf 51.7 2019-08-21 14:41:00 Proceeding
ubezpieczenie (2).odt.pdf pdf 175.56 2019-08-26 14:42:59 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 120.33 2019-08-30 08:21:34 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views - 340