Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w wysokości 34.910.805.70 zł na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Beata Ptasznik
Gmina Miejska Przemyśl
Deadlines:
Published : 19-08-2019 10:30:00
Placing offers : 20-09-2019 10:00:00
Offers opening : 20-09-2019 10:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie Nr 2019.S 158-390970.pdf pdf 199.31 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
SIWZ - KREDYT DŁUGOTERMINOWY.pdf pdf 539.72 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx docx 19.5 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.docx docx 18.65 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ.zip zip 47.9 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 2A do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 380.67 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 27 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.82 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 234.72 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp.docx docx 14.79 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp.docx docx 17.48 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Decyzja w sprawie nadania NIP.pdf pdf 249.14 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf pdf 403.19 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Prezydenta Miasta.pdf pdf 182.61 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu o powołaniu Skarbnika Miasta.pdf pdf 173.04 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.pdf pdf 608.02 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.pdf pdf 981.43 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 14 do SIWZ - Wykaz kredytów.poręczeń i obligacji.pdf pdf 477.25 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 15 do SIWZ - Uchwała Nr 132.2019.pdf pdf 273.65 2019-08-19 10:30:00 Proceeding
Wyjaśnienie I.pdf pdf 640.58 2019-08-23 07:53:50 Public message
Opinia_RIO_o_mozliwosci_splaty_kredytu_w_kwocie_34.910.80570_zl.pdf pdf 626.43 2019-08-23 07:57:04 Public message
Wyjaśnienie II.pdf pdf 675.1 2019-08-30 13:28:21 Public message
Zmiana treści SIWZ I .pdf pdf 627.15 2019-08-30 15:21:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 84.76 2019-08-30 15:23:41 Public message
Wyjaśnienia III .pdf pdf 651.93 2019-09-04 08:20:27 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 640.49 2019-09-20 15:03:33 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.docx docx 66.38 2019-10-09 14:02:34 Public message

Announcements

2019-10-09 14:03 Beata Ptasznik Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].docx

2019-09-20 15:03 Beata Ptasznik Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2019-09-04 08:21 Beata Ptasznik Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Wyjaśnienia III .pdf

2019-08-30 15:23 Beata Ptasznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-08-30 15:21 Beata Ptasznik Zmiany treści SIWZ I.

Zmiana treści SIWZ I [...].pdf

2019-08-30 13:29 Beata Ptasznik Wyjaśnienia II do SIWZ

Wyjaśnienie II.pdf

2019-08-23 07:57 Beata Ptasznik Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Opinia_RIO_o_mozliwo [...].pdf

2019-08-23 07:55 Beata Ptasznik Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Wyjaśnienie I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1645