Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 19/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 31 pakietów

Deadlines:
Posted : 14-08-2019 09:32:00
Placing offers: 23-09-2019 10:00:00
Opening offers : 23-09-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 502 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
SIWZ 19 PN D UE 2019.pdf pdf 334.27 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 277.09 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 43.28 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
JEDZ 19 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 46 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 30.5 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 30.5 2019-08-14 09:32:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2.pdf pdf 252.82 2019-10-31 12:47:57 Public message
zestawienie ofert cz. 2.pdf pdf 127.48 2019-10-31 12:47:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1.pdf pdf 294.97 2019-10-17 13:25:15 Public message
Zestawienie ofert cz. 1.pdf pdf 155.05 2019-10-17 13:25:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 395.09 2019-09-23 14:48:47 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf pdf 289.4 2019-09-16 14:17:35 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 251.08 2019-09-13 15:19:12 Public message
Ogłoszenie osprostowaniu -2019-128193-NF14-PL.pdf pdf 72.15 2019-09-13 15:14:18 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 639.46 2019-09-09 16:02:45 Public message

Announcements

2019-10-31 12:50 Bożena Wołowczyk Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 19/PN/D/UE/2019 wybrano oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

zestawienie ofert cz [...].pdf

2019-10-17 13:29 Bożena Wołowczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów: 4,20,30. Cz. 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zestawienie ofert cz [...].pdf

2019-09-23 14:49 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 23.09.2019 r. o godzinie 10:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-09-16 14:17 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-09-13 15:19 Bożena Wołowczyk Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Zmiana terminu skład [...].pdf

2019-09-13 15:18 Bożena Wołowczyk Zamawiający informuje o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie osprostow [...].pdf

2019-09-09 16:03 Bożena Wołowczyk WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 4

Send a message to buyer