Proceeding: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Deadlines:
Published : 09-08-2019 12:25:00
Placing offers: 28-08-2019 11:45:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Opis przedmiotu zamówienia     

-badaniu podlegać będą: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ZWKiUK Spółka z o.o. oraz udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie Spółki,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone są w SIWZ (w załączniku).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferty na badanie sprawozdania finansowego ZWKiUK Spółka z o.o.” w sekretariacie w siedzibie Spółki do dnia 28.08.2019 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Biegli.odt.pdf pdf 154.09 2019-08-09 12:25:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 518