Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: POIŚ/ZP/4/2019 Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, w nawóz organiczno-mineralny.

Deadlines:
Published : 06-08-2019 08:16:00
Placing offers : 12-09-2019 12:45:00
Offers opening : 12-09-2019 13:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 139.61 2019-08-06 08:16:00 Proceeding
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 112.24 2019-08-06 08:16:00 Proceeding
zalaczniknr1Adosiwz.pdf pdf 673.75 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr1Bdosiwz.pdf pdf 636.61 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr1dosiwz.docx docx 355.51 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr2AInstrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 313.19 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zał. 1B4 - hala przekrójBB .pdf pdf 410.91 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
Opublikowane ogłoszenie.pdf pdf 184.9 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
SIWZ POIŚ_ZP_4_2019.pdf pdf 15113.24 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zal. nr 2 - JEDZ.doc doc 181.5 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
Zalacznik nr 4A Projekt umowy cz 2 technologia.pdf pdf 470.38 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr3Adosiwz.docx docx 350.83 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr3Bdosiwz.docx docx 351.24 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr3dosiwz.docx docx 350.53 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zalaczniknr4projekt umowy cz 1 dostawy wyciskarki i wag.pdf pdf 217.66 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
Zalaczniknr5Podrecznikwnioskodawcybeneficjenta.pdf pdf 3883.04 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zał. 1A1 - PZT wyk.pdf pdf 1292.53 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zał. 1B1 - proj. wod-kan.pdf pdf 451.65 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zał. 1B2 - proj.elektr.pdf pdf 528.63 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
zał. 1B3 - hala rzut parteru.pdf pdf 535.27 2019-08-09 09:12:54 Proceeding
pois.zp.4.2019.pdf pdf 576.44 2019-08-22 14:11:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #246120.pdf pdf 81.13 2019-09-12 15:02:46 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 263.93 2019-09-19 10:15:02 Public message
ZOWNO.pdf pdf 515.49 2019-10-15 15:30:31 Public message

Announcements

2019-10-15 15:32 Tomasz Maszke Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843) – zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

Wyborze oferty dla części nr I:

Konsorcjum:
Lider:
Ekowater Sp. z o.o.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel./fax 695 025 401
e-mail t.mucha@ekowater.pl dzialprawny@ekowater.pl
Partner:
Ekowater-Operator Sp. z o.o.
ul. Płaska 32-34
87-100 Toruń

ZOWNO.pdf

2019-09-19 10:15 Tomasz Maszke Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części II.

informacja o unieważ [...].pdf

2019-09-12 15:03 Tomasz Maszke INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dnia 2019-09-12 o godz. 13.00 odbyło się otwarcie ofert w sprawie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn:
Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, w nawóz organiczno-mineralny.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-08-22 14:13 Tomasz Maszke Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986), w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

pois.zp.4.2019.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1048