Proceeding: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w 2020 roku

Honorata Siry-Jabłońska
Urząd Miejski Stargard Department: Zarząd Usług Komunalnych
Deadlines:
Posted : 24-07-2019 15:00:00
Placing offers: 04-09-2019 10:00:00
Opening offers : 04-09-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Gmina-Miasto Stargard, Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35,73-110 Stargard zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w 2020 roku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 231.21 2019-07-24 15:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE 2019-OJS141-347544-pl.pdf pdf 121.74 2019-07-24 15:00:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 710.19 2019-07-24 15:10:14 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.7z 7z 172.28 2019-07-24 15:10:14 Proceeding
19.08.2019 KOMUNIKAT O ZMIANIE SIWZ.pdf pdf 695.06 2019-08-26 10:20:14 Public message
19.08.2019 Pytania o odpowiedzi do SIWZ.pdf pdf 695.06 2019-08-26 10:19:49 Public message
22.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.UE 2019-OJS161-397165-pl.pdf pdf 87.41 2019-08-26 10:23:43 Public message
19.08.2019 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_BZP.pdf pdf 128.31 2019-08-26 10:23:43 Public message
26.08.2019 Odpowiedz na pytania do SIWZ.pdf pdf 145.95 2019-08-26 15:02:48 Public message
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 458.29 2019-09-05 11:43:33 Public message
15. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP.pdf pdf 154.33 2020-01-02 11:19:01 Public message
15. 2019-OJS248-615204-pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 106.92 2020-01-02 11:19:01 Public message

Announcements

2020-01-02 11:19 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w prowadzonym postępowaniu.

15. OGŁOSZENIE O UDZ [...].pdf

15. 2019-OJS248-6152 [...].pdf

2019-09-05 11:43 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2020.
Jednocześnie przypomina się o obowiązku dostarczenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

10. Informacja z otw [...].pdf

2019-08-26 15:03 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do SIWZ część II.

26.08.2019 Odpowiedz [...].pdf

2019-08-26 10:23 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

22.08.2019 Ogłoszeni [...].pdf

19.08.2019 Ogloszeni [...].pdf

2019-08-26 10:20 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz komunikat o zmianie SIWZ.

19.08.2019 KOMUNIKAT [...].pdf

19.08.2019 Pytania o [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 431