Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie

Deadlines:
Published : 17-07-2019 09:06:22
Placing offers: 26-07-2019 09:00:00
Opening offers : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Debrzno
reprezentowana przez
Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail: urzad@debrzno.pl
http://bip.debrzno.pl
powiat człuchowski
województwo pomorskie
NIP: 843-15-30-511
REGON: 770979654

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1987 ze zm.).
Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie”.
Lokalizacja: boisko przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie , na działce nr 279/2 obręb Stare Gronowo. Planowany zakres do zaprojektowania:
-boisko sportowe o wymiarach 25 x50 m do gry w piłkę nożną,
-skocznia do skoków w dal,
-boisko do piłki siatkowej,
- ogrodzenie, piłkochwyty,
-mała architektura.

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

3.1 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2019 r.
3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania poszczególnego zakresu tylko w przypadku przedłużających się uzgodnień z innymi organami, na które Wykonawca nie miał wpływu.
3.3 Zamawiający wymaga konsultowania na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej.
3.4 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych w zapytaniu dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD (wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ) w formacie pdf.
3.5 Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w sposób zgodny wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
c) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),
d) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę albo wniosku zgłoszenia robot budowlanych z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
3.6 Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia koncepcji rozwiązań projektowych i uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Burmistrza Debrzna.
3.7 Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) zapewnienie dokumentów uzasadniających jego prawo do władania gruntem na którym, pod którym lub nad którym będą prowadzone roboty budowlane objęte projektowaną inwestycją,
b) dostarczenie Wykonawcy danych wyjściowych do projektowania
3.8 Zamawiający posiada mapy zasadnicze dla ww. lokalizacji – dokładne miejsce realizacji na działce zostanie wskazane przez Zamawiającego.
3.9 W celu szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy.
3.10 Zamawiający wymaga opisania proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
3.11 Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie:
a) projekty budowlano-wykonawcze dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania – 5 egz.
b) kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) przedmiary robót dla wszystkich branż – 2 egz.
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót – 2 egz.
e) informację bioz – 2 egz.
f) prawomocna decyzja pozwolenia na budowę lub wniosek zgłoszenia robot budowlanych wraz z informacją o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.
W dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów.
Projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie wskazywać charakterystyczne wymagane minimalne parametry. Zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów równoważnych.
4 Kody CPV zamówienia:
CPV: 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Anna Król - tel.: 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl

5. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100%

6. Wymagania stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
c) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

7. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
a) CENA: 100%
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę oferty brutto
C min - najniższa cena ofertowa brutto
C bad - cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

8. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 26.07.2019r. do godz. 09:00.

9. Zamawiający dopuszcza negocjacje cen złożonych ofert.

10. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
2. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest Burmistrz Debrzna , adres Urzędu Miejskiego w Debrznie: ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel. 59 83 35 351 .
3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Bernadeta Kopeć tel. 59 83 35 351 wew. 51.
4. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
5. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019_zapytanie_projekt_boiskoszkolnegronowo.pdf pdf 1715.73 2019-07-17 09:06:22 Proceeding
2019_boiskoStGronowo_odpowiedzi.pdf pdf 490.53 2019-07-24 12:50:47 Public message
2019_zawiadomienie_o_wyborze_ofert_boisko.pdf pdf 779.44 2019-08-05 15:07:58 Public message

Announcements

2019-08-05 15:08 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_zawiadomienie_o [...].pdf

2019-07-24 12:50 Anna Król Odpowiedź na pytania

2019_boiskoStGronowo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie Proszę podać cenę za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - PROSZĘ POTWIERDZIĆ ORAZ ZAŁĄCZYĆ SKAN DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA (0)
2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
3 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 811