Proceeding: Przetarg nieograniczony. Dostawa sprzętu komputerowego.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 18-06-2019 10:56:00
Placing offers: 22-07-2019 11:00:00
Opening offers : 22-07-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 108.42 2019-06-18 10:56:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1334.11 2019-06-18 10:56:00 Proceeding
jedz.doc doc 283.5 2019-06-18 10:56:00 Proceeding
załącznik.doc doc 147.5 2019-06-18 10:56:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 77.46 2019-07-22 15:44:07 Public message
wyniki.pdf pdf 94.95 2019-08-22 08:43:39 Public message

Announcements

2019-08-22 08:44 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.08.2019r.

wyniki.pdf

2019-07-22 15:45 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 852