Proceeding: Usługa ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu: „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Numer projektu - RPSL.11.02.02-24-0815/17.

Iwona Kapustka
Urząd Miasta Żory Division: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach"
Deadlines:
Posted : 07-06-2019 11:30:00
Placing offers: 17-06-2019 10:00:00
Opening offers : 17-06-2019 10:05:00

Requirements and specifications

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

a) Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa indywidualnego ubezpieczenia NNW dla uczestników odbywających staże zawodowe w ramach ww.projektu.

b) Ubezpieczenie NNW obejmuje ubezpieczenie indywidualne uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu w trakcie trwania stażu oraz w drodze do i z miejsca odbywania stażu.

c) Udział uczestnika w projekcie polega na odbyciu stażu w przedsiębiorstwie z branży zgodnej z jego kierunkiem kształcenia oraz wykonywaniu zadań określonych w programie stażu.

d) Uczniowie będą odbywali staże zawodowe w poniższych zawodach:- logistyk,- ekonomista,- fototechnik,- mechatronik,- grafik,- organizacja reklamy,- pracownik przemysłu mody. 

e) Zamawiający zamawia usługę ubezpieczenia dla 26 pełnoletnich uczniów. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

f) Cena ubezpieczenia ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

g) Uczestnicy projektu każdorazowo będą pod opieką opiekuna oddelegowanego z przedsiębiorstwa.

h) Celem ułatwienia ubezpieczonym dochodzenia ewentualnych roszczeń Wykonawca zobowiązany jest posiadać w Żorach (lub w odległości do 20 km od Żor - liczonych od granicy miasta) minimum jedną placówkę (przedstawicielstwo lub oddział), w których Ubezpieczony będzie mógł załatwić formalności związane z przebiegiem ewentualnej wypłaty świadczeń(składanie wniosków o wypłatę świadczenia, uzupełnianie dokumentacji,uczestnictwo w komisji lekarskiej itp.). Niniejszy wymóg nie jest obowiązkowy,gdy stażysta wszelkie formalności może załatwić online.

i) Polisa zawierana jest zbiorowo, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny za ubezpieczenie jednej osoby.

j) Staże zawodowe mają miejsce na terenie województwa śląskiego, głównie w okresie lipiec – sierpień 2019 r. w łącznym wymiarze 150godzin dla każdego ze stażystów.

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest:

1) Świadczenie z tytułu śmierci/ trwałego inwalidztwa/trwałego uszczerbku na zdrowiu i assistance – zakres podstawowy – suma ubezpieczenia40 000 PLN;

2) Świadczenia z tytułu kosztów leczenia (refundacja)– suma ubezpieczenia 10000 PLN;

3) Śmierć w wypadku komunikacyjnym – suma ubezpieczenia 40 000 PLN. Usługi ubezpieczenia przeznaczone będą dla uczniów: Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach, Zespołu Szkół nr 2 w Żorach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, którzy biorą udział w stażach zawodowych w ramach ww. projektu.

Dodatkowe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ilości ubezpieczonych uczniów.

3. Czas realizacji przedmiotu umowy, tj. ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych - głównie w okresie lipiec -sierpień 2019r.

4. Warunki zmiany umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferta powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,

- cenę brutto przedmiotów zamówienia w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza.

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

-Cena za ubezpieczenie jednej osoby – 100%,

-Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo,

-Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

-Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.

-Polisa zawierana jest zbiorowo, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny za ubezpieczenie jednej osoby.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez Zamawiającego okoliczności, o których Oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a Wykonawcy nie przysługuje wobec zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.

9. Dodatkowe informacje:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 14 (słownie:czternastu) dni od dnia wpływu do Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.

3) O wynikach rozeznania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert.

4) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, którego oferta zawierała będzie najniższą cenę. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, pokój 205, lub telefonicznie pod numerem tel.: (32) 43 48 402.

Osoba do kontaktu: Adam Pander.

Kategoria ogłoszenia - Usługi

Kody CPV:

66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

2019-06-12 10:56 Iwona Kapustka Dzień dobry,
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żory, dotyczącymi zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia NNW dla uczestników staży zawodowych Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi:

"Poniżej przesyłamy pytania do postępowania.
1.Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.06.2019r.
2. Prosimy o wyłączenie assistance z zakresu.
3. W przypadku negatywnej odpowiedzi w punkcie drugim, prosimy o informację co powinien zawierać assistance?
4. Prosimy o przesłanie szkodowości z ostatnich 3 lat w zakresie krótkoterminowych ubezpieczeń NNW."

Odpowiedzi:
1. Zamawiający przedłuża składanie ofert do 17 czerwca 2019 r., do godziny 10:00.
2. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie assistance z zapytania.
3. Wg Zamawiającego assistance zakres podstawowy powinien zawierać co najmniej: pomoc medyczną i pielęgniarską ( np. domowe wizyty lekarza i pielęgniarki) oraz pomoc psychologa.
4. Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonych działań na staże zostało skierowanych łącznie 45 uczniów (wszyscy w roku 2018); żaden z uczniów nie uległ wypadkowi i nie skorzystał z polisy.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa ubezpieczenia stażysty Zgodnie z przedmiotem zamówienia. 26 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 238

Send a message