Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Deadlines:
Published : 07-05-2019 14:44:00
Placing offers : 07-05-2019 14:57:18
Offers opening : 23-05-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja  

Znak sprawy ZP/1/5/19 

OGŁOSZENIE  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim".Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5. 548.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, który jest dostępny na stronie internetowej www.zwikndm.pl   (w zakładce „przetargi”). 

Wymagania Zamawiającego: 

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.  

 • Kryterium oceny ofert: Cena 90%, okres rękojmi i gwarancji 10%. 

• Wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 

• Termin realizacji Zamówienia: a)     zakończenie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem do dnia 30.12.2019 r. b)     opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie od podpisania umowy do 30.03.2020 r. 

• Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł i zero groszy) w terminie do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 12:00. 

• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.  

• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi – Platforma Zakupowa, w terminie do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 12:00.  

 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów 

 • Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane ofertę wraz z załącznikami, którą uprzednio zeskanowal i przesłał elektronicznie  w formie papierowej na adres:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Rtm. W. Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji  – Katarzyna Krakowska 

• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę. 

 • Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 73 38 fax. 22 775 73 28 e-mail: Biuro@zwik.nowydwormaz.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@zwikndm.pl.  Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, który jest dostępny na stronie internetowej www.zwikndm.pl  (w zakładce „przetargi” ). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.  

Załączniki  SIWZ:

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu, wraz z formularzami załączników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Formularz oferty

Istotne postanowienia umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie tablica.doc doc 50.5 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Rozdz.I_ID_SIWZ.doc doc 302.5 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Rozdz.II_SIWZ.doc doc 55.5 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Rozdz.III_SOPZ_SIWZ.doc doc 61.5 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Rozdz.IV_Of_SIWZ.doc doc 67 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Rozdz.V_IPU_SIWZ.doc doc 148 2019-05-07 14:44:00 Proceeding
Załączniki do rozdziału III SIWZ.zip zip 30438.22 2019-05-07 14:44:00 Proceeding

Announcements

2019-05-07 14:57 Katarzyna Krakowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Bład techniczny

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Cena 90% kryterium oceny ofert (0)
2 Gwarancja 10% kryterium oceny ofert (0)
(0)

The number of page views: 401