Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZP-2380-25/2019 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: stacji roboczych, komputerów AIO, notebooków, monitorów, drukarek, telefaksów.

Agata Cieślewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-04-2019 14:09:00
Placing offers : 17-06-2019 11:00:00
Offers opening : 17-06-2019 11:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2019-04-25 13:00 Agata Cieślewicz Dokumentacja do przedmiotowego postępowania (Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 872