Proceeding: BEZGOTÓWKOWY, SUKCESYWNY ZAKUP PALIW CIEKŁYCH W SYSTEMIE KART FLOTOWYCH DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Deadlines:
Posted : 11-04-2019 10:39:00
Placing offers: 04-06-2019 11:45:00
Opening offers : 04-06-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS072-171366-pl_11_04_2019.pdf pdf 104.93 2019-04-11 10:39:00 Proceeding
espd-request PALIWA.zip zip 84.62 2019-04-11 10:39:00 Proceeding
Formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia.pdf pdf 429.78 2019-04-11 10:39:00 Proceeding
Formularz nr 2.pdf pdf 352.69 2019-04-11 10:39:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 895.22 2019-04-11 10:39:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi nr 1 - przetarg paliwa 2019 .pdf pdf 1392.36 2019-04-30 11:58:09 Public message
modyfikacja treści SIWZ_odp. na pytania.pdf pdf 545.83 2019-05-09 11:57:32 Public message
modyfikacja treści SIWZ_14_05_2019.pdf pdf 70.87 2019-05-14 11:35:58 Public message
sprostowanie ogłoszenia_14_05_2019.pdf pdf 70.74 2019-05-14 11:38:58 Public message
Odpowiedz na pytanie_14_05_2019.pdf pdf 140.78 2019-05-14 11:40:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 348.59 2019-06-04 14:48:59 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 1403.56 2019-06-18 13:28:24 Public message

Announcements

2019-06-18 13:29 Jarosław Skobel Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zamieszcza ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego pod nazwą: "Bezgotówkowy sukcesywny zakup paliw ciekłych w systemie kart flotowych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie".

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-06-04 14:49 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-14 11:40 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedz na pytanie [...].pdf

2019-05-14 11:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-05-14 11:36 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuję modyfikację treści SIWZ

modyfikacja treści S [...].pdf

2019-05-09 12:03 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje modyfikację treści SIWZ wraz z odpowiedzią na pytania.

modyfikacja treści S [...].pdf

2019-04-30 11:58 Jarosław Skobel Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje, iż w dniu 26.04.2019r wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na załączone pytania, dotyczące niniejszego postępowania przetargowego.
W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 13 rozdziału IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 582

Send a message to buyer