Proceeding: Dostawa aparatury

Deadlines:
Posted : 09-04-2019 09:19:00
Placing offers: 27-05-2019 10:00:00
Opening offers : 27-05-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Dostawa aparatury 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy P z p. 

Nr sprawy: UKW/DZP-281-D-34/2019 

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020.Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 04.04.2019 r.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS070-164484-pl.pdf pdf 230.11 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_SIWZ_VII.pdf pdf 912.91 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_Załączniki do SIWZ nr 1A-1G..doc doc 361 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_Załączniki do SIWZ nr 2A-2G..pdf pdf 768.1 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_Załączniki do SIWZ nr 2A-2G..doc doc 524.5 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_Zał. nr 1 do SIWZ - Wzór gwarancji_VII.pdf pdf 428.6 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
GOTOWE_Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy_VII.pdf pdf 409.34 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.zip zip 89.93 2019-04-09 09:19:00 Proceeding
MODYFIKACJA SIWZ_34_2019.Data publikacji 16.04.2019.pdf pdf 240.5 2019-04-16 11:56:55 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI 342019.pdf pdf 1365.49 2019-05-06 15:03:52 Proceeding
Informacja z otwarcia 342019.pdf pdf 1178.69 2019-05-29 07:44:22 Public message
Wyboru najkorzystniejszej oferty 342019.pdf pdf 1051.25 2019-07-10 11:45:32 Public message
Unieważnienie części 3,5,6,7.pdf pdf 464.69 2019-07-10 11:46:14 Public message

Announcements

2019-07-10 11:47 Anna Kościelna Unieważnienie części 3,5,6 i 7

Unieważnienie części [...].pdf

2019-07-10 11:45 Anna Kościelna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2 i 4

Wyboru najkorzystnie [...].pdf

2019-05-29 07:44 Anna Kościelna Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 917