Proceeding: Dostawa aparatury

Deadlines:
Posted : 29-03-2019 16:59:00
Placing offers: 13-05-2019 10:00:00
Opening offers : 13-05-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałądokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Dostawa aparatury

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego napodstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanychna podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy P z p.

Nr sprawy: UKW/DZP-281-D-26/2019

Zamówienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznychi ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań itechnologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowe 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.1 Publicznainfrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 27.03.2019 r.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór gwarancji.pdf pdf 377.85 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 1567.38 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
Załączniki 1A-3 do SIWZ.doc doc 531 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
2019-OJS063-146056-pl.pdf pdf 161.92 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
SIWZ_IIICZĘŚCI.pdf pdf 1077.91 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.zip zip 89.42 2019-03-29 16:59:00 Proceeding
MODYFIKACJA SIWZ_26_2019.Data publikacji 16.04.2019.pdf pdf 241.62 2019-04-16 11:53:18 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI 262019.pdf pdf 335.55 2019-05-06 15:01:32 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 700.63 2019-05-14 09:53:21 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2.pdf pdf 674.27 2019-06-13 11:22:11 Public message
Wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3.pdf pdf 1007.91 2019-06-19 21:16:39 Public message

Announcements

2019-06-19 21:16 Anna Kościelna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 3.

Wyboru najkorzystnie [...].pdf

2019-06-13 11:23 Anna Kościelna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-05-14 09:54 Anna Kościelna Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1119