Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Weterynaryjnej w Lęborku.

Deadlines:
Published : 07-03-2019 14:26:00
Placing offers : 26-03-2019 12:00:00
Offers opening : 26-03-2019 12:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaniapn.: „Roboty budowlane – Budowa sieciwodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Weterynaryjnej w Lęborku.” 

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 26-03-2019 r. o godz. 12.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 26-03-2019 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, tel. (59) 863 47 79, 

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80. 

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa..pdf pdf 486.36 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
2 Projekt budowlany – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (…) w rejonie ul. Weterynaryjnej..pdf pdf 18612.84 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
3 Przedmiar robót..pdf pdf 75.64 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
4 Druk oferty.pdf pdf 49.95 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
5 Druk oświadczenia..pdf pdf 53.63 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
6 Klauzula RODO..pdf pdf 48.69 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
7 Druk oświadczenia RODO.pdf pdf 53.39 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
8 Prokjet umowy..pdf pdf 99.02 2019-03-07 14:26:00 Proceeding
4 Druk oferty.doc doc 58.5 2019-03-07 14:26:00 Criterion
5 Druk oświadczenia..doc doc 49.5 2019-03-07 14:26:00 Criterion
7 Druk oświadczenia RODO.doc doc 50 2019-03-07 14:26:00 Criterion
8 Prokjet umowy..pdf pdf 99.02 2019-03-07 14:26:00 Criterion
ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf pdf 220.19 2019-04-04 11:52:15 Public message

Announcements

2019-04-04 11:52 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę PHU MAŃSKI Damian Mański, ul. Z. Czarnego 15/1, 84-300 Lębork.

Cena ofertowa gross – 166 977,51 zł.

2019-04-04 11:52 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, że na Wykonawcę ww. zadania wybrano firmę PHU MAŃSKI Damian Mański, ul. Z. Czarnego 15/1, 84-300 Lębork.

Cena ofertowa gross – 166 977,51 zł.

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2019-03-18 09:14 Dział Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1:
Proszę o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Przetargowej w III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 6 cyt.: "Materiały do wykonania zadania, zapewnia Zamawiający, które protokolarnie przekaże Wykonawcy."

Z powyższego zapisu wynika, że całe zadanie należy wykonać z materiału Zamawiającego. Czy to znaczy, że materiał drobny np. kształtki, uszczelki itp. również zapewnia Zamawiający?
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie i ewentualne podanie wykazu materiałów, które zamierza przeznaczyć Zamawiający w celu wykonania przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:
Przedmiot umowy należy wykonać z materiału powierzonego. Zamawiający przekaże niezbędne materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Weterynaryjnej w Lęborku - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

4 Druk oferty.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required

5 Druk oświadczenia. [...].doc

(0)
4 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf Attachment required (0)
5 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany diokument Attachment required

7 Druk oświadczenia [...].doc

(0)
6 Termin związania ofertą - 30 dni, proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
7 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
8 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
11 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

8 Prokjet umowy..pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 913