Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu 2 sztuk pojazdów specjalnych, dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonych w system odzysku wody”.

Deadlines:
Published : 07-03-2019 12:53:00
Placing offers : 18-04-2019 11:00:00
Offers opening : 18-04-2019 12:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu 2 sztuk pojazdów specjalnych, dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonych w system odzysku wody”. W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz.1986) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp. 

Dokumentacja przetargowa ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 108811-2019-PL.pdf pdf 130.5 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
tom I.pdf pdf 337.77 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
tom II.pdf pdf 70.93 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
tom III.pdf pdf 152.02 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
załączniki.docx docx 24.53 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 182.5 2019-03-07 12:53:00 Proceeding
pytania 2.pdf pdf 5703.8 2019-03-29 13:35:33 Public message
pytania 1.pdf pdf 6014.78 2019-03-29 13:32:13 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.14 2019-04-18 13:41:32 Public message
pytania 3.pdf pdf 315.14 2019-04-11 12:53:44 Public message
ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 205.76 2019-05-15 09:46:59 Public message

Announcements

2019-05-15 09:47 Katarzyna Walenta W załączeniu ogłoszenie wyników postępowania.

ogłoszenie wyników p [...].pdf

2019-04-18 13:43 Katarzyna Walenta Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-04-11 12:54 Katarzyna Walenta W załączeniu odpowiedzi na otrzymane pytania.

pytania 3.pdf

2019-03-29 13:42 Katarzyna Walenta W załączeniu odpowiedzi na pytania.

pytania 2.pdf

pytania 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 876