Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony nr 7/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów

Deadlines:
Published : 07-02-2019 09:45:00
Placing offers : 27-02-2019 11:00:00
Offers opening : 27-02-2019 11:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 229.73 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
SIWZ 7.PN.D.UE.2019.pdf pdf 342.78 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 161.82 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.xls xls 47 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
JEDZ 7 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 44.5 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 29 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 30.5 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 28.5 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6.doc doc 31.5 2019-02-07 09:45:00 Proceeding
Wyjaśnienia treśći SIWZ.pdf pdf 303.43 2019-02-19 11:55:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.23 2019-02-27 14:15:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 271.98 2019-03-13 11:45:16 Public message
Załącznik do Zawiadomienia.pdf pdf 116.42 2019-03-13 11:45:19 Public message
Załącznik do Zawiadomienia- Sprostowanie.pdf pdf 126.67 2019-03-13 13:26:21 Public message
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Amara.pdf pdf 246.95 2019-03-13 13:26:16 Public message
odrzucenie Amara.pdf pdf 244.5 2019-03-13 10:50:08 Public message

Announcements

2019-03-13 13:29 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia czynność odrzucenia oferty w zakresie Pakietu 4. Jednocześnie Zamawiający publikuje poprawione zestawienie ofert. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty nie prowadzi do zmiany Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, opublikowanego dnia 13.03.2019r.

Załącznik do Zawiado [...].pdf

unieważnienie czynno [...].pdf

2019-03-13 11:46 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2019-03-13 11:44 Kamila Jędrzejczak Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty w zakresie Pakietu 4.

odrzucenie Amara.pdf

2019-02-27 14:16 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 27.02.2019 r. o godzinie 11:10 za pośrednictwem Platformy Zakupowej dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-19 11:56 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treśći S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 865