Proceeding: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie

Deadlines:
Posted : 28-01-2019 12:09:00
Placing offers: 07-03-2019 13:00:00
Opening offers : 07-03-2019 13:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.zip zip 29311.28 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
ogłoszenie_2019-OJS019-041685.pdf pdf 129.33 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt odt 112.32 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do siwz_-_wzór gwarancji.doc doc 64 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do siwz wzor zobowiązania.doc doc 66 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do siwz oswiadczenie o grupie kapital.doc doc 133.5 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc doc 93.5 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_wzor_umowy.docx docx 120.49 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_siwz_jedz.xml.xml xml 114.59 2019-01-28 12:09:00 Proceeding
1.odpowiedz na pytanie_Cisowa.doc doc 41 2019-02-27 10:33:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 302.98 2019-03-08 08:34:46 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 374.34 2019-04-18 11:04:20 Public message

Announcements

2019-04-18 11:04 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-03-08 08:35 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-02-27 10:38 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

1.odpowiedz na pytan [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 493

Send a message to buyer