Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony nr 2/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 12 pakietów

Deadlines:
Published : 04-01-2019 09:10:01
Placing offers : 22-01-2019 11:00:00
Offers opening : 22-01-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 295.98 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
SIWZ 2.PN.D.UE.2019.pdf pdf 330.71 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 166.18 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.xls xls 50.5 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
JEDZ 2 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 44.5 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 29 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 30.5 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 29 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Załącznik nr 6.doc doc 31.5 2019-01-04 09:10:01 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 286.56 2019-01-15 09:43:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275 2019-01-22 14:44:05 Public message
odrzucenie oferty Konsorcjum Neuca- Farmada Transport.pdf pdf 238.69 2019-02-04 14:12:20 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 274.37 2019-02-06 11:44:11 Public message
Załącznik do Zawiadomienia.pdf pdf 119.7 2019-02-06 11:44:15 Public message

Announcements

2019-02-06 11:44 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2019-02-04 14:15 Kamila Jędrzejczak Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty w zakresie Pakietu 6.

odrzucenie oferty Ko [...].pdf

2019-01-22 14:44 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-01-15 09:44 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 710