Proceeding: Przetarg nieograniczony - „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” - NZP/RPOWD/14/2018

Deadlines:
Posted : 18-12-2018 10:05:50
Placing offers: 05-02-2019 09:00:00
Opening offers : 05-02-2019 09:15:00

Requirements and specifications

Image

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem

Announcements

2019-05-14 09:50 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2019r.
2019-05-14 09:50 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2019r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-04-19 13:10 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zawiadomieniem o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrzuceniu oferty z dnia 19.04.2019r. (znak pisma: NZP/143/2019)

Zawiadomenie o wybor [...].pdf

2019-02-05 15:18 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2019-02-01 13:50 Zamówienia Publiczne LPGK W nawiązaniu do udostępnionej dzisiaj informacji dotyczącej JEDZ przekazuję wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 z dnia 01.02.2019r. (znak pisma: NZP/33/2019).

wyjasnienia treści S [...].pdf

2019-02-01 07:22 Zamówienia Publiczne LPGK Informuję, iż podczas wypełniania pliku JEDZ w elektronicznym systemie do wypełniania JEDZ (ESPD) należy zwrócić uwagę na miejsce "Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia" / "Rodzaj procedury" i wybrać tam opcję "Procedura otwarta". Z przyczyn systemowych podczas importowania pliku przez Wykonawcę do systemu ESPD ta opcja sama zmienia się na "Nie określono", co powoduje, iż wtedy w JEDZ pojawia się niepotrzebnie do wypełnienia dodatkowo część V JEDZ, która dotyczy przetargu ograniczonego.
2019-01-30 09:18 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 30.01.2019r. (przekazane do publikacji w dniu 28.01.2019r.).

2019-OJS021-045192-p [...].pdf

2019-01-28 13:53 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o zmianie SIWZ nr 3 z dnia 28.01.2019r. (znak pisma: NZP/24/2019).

Załącznikiem do niniejszego pisma będzie również „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”, które Zamawiający w dniu 28.01.2019r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji (dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz okresu związania ofertą). „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Czas oczekiwania na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynosi do 5 dni.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-01-22 13:24 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 22.01.2019r. (przekazane do publikacji w dniu 18.01.2019r.).

2019-OJS015-030429-p [...].pdf

2019-01-18 14:07 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o zmianie SIWZ z dnia 18.01.2019r. (znak pisma: NZP/16/2019) wraz z załącznikami:
1) Wzór Umowy/Kontraktu (część II SIWZ) po modyfikacji SIWZ z dnia 18.01.2019r.,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Dla Części Technologicznej - Linii sortowniczej (część III SIWZ) po modyfikacji SIWZ z dnia 18.01.2019r.,
3) Pismo Tauron Dystrybucja z dnia 18.12.2018r., potwierdzające uzgodnienia dokumentacji,
4) Rysunek E-4 - Schemat rozliczeniowego układu pomiarowego w stacji STr (Załącznik do Projektu Wykonawczego dla branży elektrycznej).

Załącznikiem do niniejszego pisma będzie również „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”, które Zamawiający w dniu 18.01.2019r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji. „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rysunek E-4 (PW bra [...].pdf

Umowa (cz. II SIWZ) [...].pdf

OPZ (cz. III SIWZ) p [...].zip

pismo TAURON Dystryb [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-01-15 13:24 Monika Pietrak Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 15.01.2019r. (przekazane do publikacji w dniu 10.01.2019r.).

2019-OJS010-018049-p [...].pdf

2019-01-10 13:55 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o zmianie SIWZ z dnia 10.01.2019r. (znak pisma: NZP/8/2019) wraz z załącznikami:
1) Instrukcja dla Wykonawców (IDW- część I SIWZ) po modyfikacji SIWZ z dnia 10.01.2019r.,
2) Załączniki do IDW (części I SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 10.01.2019r.

Załącznikiem do niniejszego pisma będzie również „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”, które Zamawiający w dniu 10.01.2019r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji. „Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

IDW- część I SIWZ po [...].pdf

Zalączniki do IDW w [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 654

Send a message