Proceeding: Dostawa radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Deadlines:
Posted : 19-09-2018 15:09:35
Placing offers: 04-10-2018 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do dnia 14.11.2018 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcę ofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowej ilości radiotelefonów w ramach środków posiadanych na realizację przedmiotowego zadania. (Maksymalnie 5 radiotelefonów). Minimalne ilości radiotelefonów zostały określone w SOPZ i formularzu ofertowym.
8. Dodatkowe ilości sprzętu (dotyczy tylko radiotelefonów) zostaną podane wybranemu Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy założeniu, że środki posiadane przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia okażą się wystarczające na zakup dodatkowej ilości sprzętu. Dodatkowe zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie i obejmować będzie sprzęt tożsamy z asortymentem zaoferowanym w ofercie.
9. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w tym koszty transportu, przesyłki, koszty warsztatów (włączając koszty dokumentacji oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę miejsca warsztatów poza siedzibą Zamawiającego – pokryje Wykonawca)
10. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru „Formularz ofertowy”
11. Termin związania ofertą – 10 dni.
12. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, w którym jedynym kryterium jest cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.
14. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:
a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – nr postępowania: ŁIN-I-2380/28/2018, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Announcements

2018-10-01 09:56 Julia Galusińska Pytania Wykonawcy:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonów MTP3250 jako równoważnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie radiotelefonów MTP3250.
2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia radiotelefonów MTP3550 z najnowszej produkcji z 2018 roku?
Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust. 5 projektu Umowy: przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r.
2018-09-27 09:37 Julia Galusińska Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

1) Pytanie: proszę o doprecyzowanie ilości licencji i płyt, dotyczy punktu 7.1.1, 7.1.2.Na ilu stanowiskach komputerowych Zamawiający chciałby mieć zainstalowaną licencję?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy dostarczenia jednego zestawu do strojenia i programowania (kable) wraz z oprogramowaniem (płyty CD lub pamięć masowa) do zainstalowania na jednym stanowisku komputerowym (jedna licencja)

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 1.Radiotelefon noszony systemu Tetra Motorola MTP3550 wraz z ukompletowaniem - 25 set - (0)
2 2.Ładowarka sześciostanowiskowa do radiotelefonu Motorola MTP3550 - 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2989 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 do 14.11.2018 r. - do 14.11.2018 r.,proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 45

Send a message