Proceeding: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Starej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy

Deadlines:
Posted : 25-06-2018 12:59:15
Placing offers: 02-07-2018 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto i Gmina Debrzno
reprezentowana przez
Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail: urzad@debrzno.pl
http://bip.debrzno.pl
powiat człuchowski
województwo pomorskie
NIP: 843-15-30-511
REGON: 770979654

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Starej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy (tzw. Mała szkoła nr budynku 42, dz. nr 121/4, obręb Myśligoszcz). Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Myśligoszcz, gm. Debrzno. Projektowany zakres robót branży elektrycznej będzie obejmował: instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalacja gniazd wtykowych dedykowanych zasilania komputerów, instalacja sieci strukturalnej.
2. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.
3. Zakres prac obejmuje jedynie przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Małej Szkoły (tzw. stara Szkoła) znajdującej się na działce nr 121/4, obręb Myśligoszcz.

3. Terminy realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych: do 24.08.2018r.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
c) Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

5. Kody CPV zamówienia:
CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

6. Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Paweł Gibczyński, tel. 604 795 437

7. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100 %
b) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.).

8. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY:
a) Oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu na platformie Open Nexus
b) Kosztorys ofertowy szczegółowy

9. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
a) CENA: 100%
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę oferty brutto
C min - najniższa cena ofertowa brutto
C bad - cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni.

10. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 02.07.2018r. do godz. 10.00.

Delivery address

Adres firmy
Romualda Traugutta 2
77-310 Debrzno

Announcements

2018-07-04 14:26 Anna Król W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2018-07-02 14:29 Anna Król Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Starej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
3 Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
4 Kosztorys ofertowy szczegółowy - PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 93

Send a message