logo
Krzysztof
Bolek
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Dostawa sprzętu łączności radiowej. (ID 114243)

Starting date: 25-01-2018 07:30:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 1.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 79 000.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? No
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.
13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Koszt dostawy po stronie sprzedawcy, płatność faktura VAT przelew 30 dni. Dostawa do siedziby KWP Białystok 21 dni od dnia zawarcia umowy.

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Dostawa sprzętu łączności radiowej. (Radiotelefony) Zadanie I

umowa projekt.pdf (0,37 MB)
Formularz oferowy Radiotelefony Zadanie I.doc (0,03 MB)
1 pc. 51000.00 PLN
2 Dostawa sprzętu łączności radiowej. (Stacje retransmisyjne ) Zadanie II

umowa projekt.pdf (0,37 MB)
Formularz oferowy Stacje retramisyjne Zadanie II.doc (0,03 MB)
1 pc. 24500.00 PLN
3 Dostawa sprzętu łączności radiowej.(Antena dookólna VHF) Zadanie III

Formularz oferowy Anteny Zadanie III.doc (0,03 MB)
umowa projekt.pdf (0,37 MB)
1 pc. 3500.00 PLN
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |