Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
233882 INO.272.27.IN.19 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi zadania pn.: „Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”. Agnieszka Paszkowska 2019-06-21 10:00:00 Go to
231411 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn.: „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – ETAP 1 w kilometrażu od 0 +795,88 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T w km 1+571,93 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny” Joanna Chechelska 2019-06-10 10:00:00 Go to
227786 Wykonanie sprawdzenia widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu drogi gminnej Nr 377003T Kowala-Młyn w miejscowości Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny Joanna Chechelska 2019-05-31 10:00:00 Go to
226487 Wyposażenie budynku Remizy OSP Szewce i Zawada w krzesła Tomasz Bucki 2019-05-29 12:00:00 Go to
226504 Wyposażenie budynku Remizy OSP Szewce i Zawada w stoły Tomasz Bucki 2019-05-29 12:00:00 Go to
224156 RSO.272.15.19 - „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców pojazdów pożarniczych z terenu Gminy Sitkówka –Nowiny” Dorota Pyk-Tamborska 2019-05-21 10:00:00 Go to
224254 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn.: „Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” – etap I Joanna Chechelska 2019-05-17 10:00:00 Go to
222500 INO.272.21.IN.19 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano - montażowymi zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” Agnieszka Paszkowska 2019-05-15 10:00:00 Go to
214334 Wykonanie usług polegających na stałej konserwacji i obsłudze serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny Tomasz Bucki 2019-04-12 12:00:00 Go to
214241 Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego w budynku Remizy OSP Szewce-Zawada Tomasz Bucki 2019-04-11 12:00:00 Go to