Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
271675 Dostawa trzech autobusów klasy I maxi oraz jednego autobusu klasy II maxi ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy No-wy Targ i Szaflary” w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polity-ka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, pod-działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17. Krzysztof Iskra 2019-12-11 09:30:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
259772 Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w strefie II i III. Krzysztof Iskra 2019-11-06 09:30:00 Announcement about order Go to
253800 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Krzysztof Iskra 2019-10-16 09:30:00 Announcement about order Go to
245774 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020. Magdalena Kozielec 2019-09-12 09:30:00 Announcement about order Go to
225461 Dostawa dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn.„Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17. Krzysztof Iskra 2019-07-16 09:30:00 Announcement about order Go to
216826 Przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Krzysztof Iskra 2019-07-05 09:30:00 Announcement about order Go to
211516 Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. Krzysztof Iskra 2019-05-07 09:30:00 Announcement about order Go to
194037 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. ZP.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Krzysztof Iskra 2019-03-08 09:30:00 Inquiry Go to