Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
332019 ZP.271.9.2020 Dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, oświetlenia ulicznego i jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. Krzysztof Iskra 2020-05-11 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
271675 ZP.271.40.2019 Dostawa trzech autobusów klasy I maxi oraz jednego autobusu klasy II maxi ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy No-wy Targ i Szaflary” w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polity-ka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, pod-działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17. Krzysztof Iskra 2019-12-18 09:30:00 - Supply Go to
259772 Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020 w strefie II i III. Krzysztof Iskra 2019-11-06 09:30:00 - - Go to
253800 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Krzysztof Iskra 2019-10-16 09:30:00 - - Go to
245774 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2019/2020. Magdalena Kozielec 2019-09-12 09:30:00 - - Go to
225461 Dostawa dwóch autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn.„Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, Nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17. Krzysztof Iskra 2019-07-16 09:30:00 - - Go to
216826 Przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Krzysztof Iskra 2019-07-05 09:30:00 - - Go to
211516 Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. Krzysztof Iskra 2019-05-07 09:30:00 - - Go to
194037 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. ZP.271.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Krzysztof Iskra 2019-03-08 09:30:00 - - Go to